Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   
 
Obavijest

Suglasnost za obradu osobnih podataka - sufinanciranje prijevoza

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenicima

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Obavijest

WEB STRANICE U PRILAGODBI NA DIGITALNU PRISTUPA�NOST

Osobe sa vidnim, slu�nim, motori�kim ili kognitivnim pote�ko�ama se svakodnevno susre�u s preprekama ne samo u fizi�kom ve� i u digitalnom svijetu.

  • Izrada na opa�anju informacija za korisni�ka su�elja...
  • Lak�e upravljanje izbornicima i linkovima prilago�eno raznim ure�ajima...
  • Razumljivost, jednostavnost kori�tenja mre�nih stranica...
  • Stabilnost, standard pregleda datoteka mre�nih stranica...

Zakon o pristupa�nosti mre�nih stranica i programskih rje�enja za pokretne ure�aje tijela javnog sektora

 
Obavijest 7.04.2023.

Objava bira�ima - Odluka o raspisivanju izbora za �lanove vije�a nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave

Obavijest bira�ima s prebivali�tem u Primorsko-goranskoj �upaniji

 
Javni natje�aj 9.03.2023.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA

Obavje�tavaju se prijavitelji da u Obrascu opis programa/projekta (JP23-OP) i Obrascu prora�una programa/projekta (JP23-PROR) iznose treba prikazati u eurima iako su stavljene kune, pa molimo da se �kn� precrta i navedu euri ili preuzmu novi obrasci:

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)


Javni natje�aj javnih potreba Op�ine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

Odluka o raspisivanju Javnog natje�aja za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Popis priloga koji se prila�u uz prijavu na Javni natje�aj za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)

Obrazac o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP23-DVOFIN)

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava programa/projekta u podru�ju ________ iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Op�i uvjet i koji se primjenjuju za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Obrazac - Opisno izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__. g. (Obrazac OPIS-IZVJ)

Obrazac - Financijsko izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__.g. (Obrazac FIN-IZVJ)

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa projekta prijavljenog za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad u 2023.g.

 
Obavijest 7.03.2023.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Obavijest 3.03.2023.

Poziv na iskaz interesa Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PG� � kori�tenje mljekomata

 
Obavijest 24.02.2023.

Poziv na po�etnu konferenciju projekta �Za�eli-program zapo�ljavanja �ena � faza III�

 
Obavijest 21.02.2023.

WRC Croatia 2023.

 
Oglas 20.02.2023.

Oglas za prijam u slu�bu u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima

 
Saziv za sjednicu 14.02.2023.

Saziv za 13. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u petak 17. velja�e 2023. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Obavijest 20.01.2023.

Obrazac za objavu natje�aja /poziva

 
Obavijest 20.01.2023.

The project � Eight cities for Building our Europe � 8C2C4EU � was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 
Natje�aj 10.01.2023.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2022./2023.

 
Javni poziv 2.01.2023.

Javni poziv za zapo�ljavanje na odre�eno vrijeme u okviru projekta �Za�eli za bolju budu�nost� kodnog broja UP.02.1.1.16.0330, �Za�eli � program zapo�ljavanja �ena � faza III�

Obrazac prijave

 
Saziv za sjednicu 23.12.2022.

Saziv za 12. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u utorak 27. prosinca 2022. godine s po�etkom u 17,00 sati

 
Javni natje�aj 14.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina - zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

obrazac-ponudbeni list

 
Javni natje�aj 8.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad (hotel)

obrazac-ponudbeni list

 
Natje�aj 27.10.2022.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Obavijest 27.10.2022.

Odluka o progla�enju prirodne nepogode poplava

Javni poziv za prijavu �tete od prirodne nepogode

Obrazac za prijavu �tete

 
Obavijest 4.10.2022.

Obavijest o ponovnoj uspostavi autobusne linije

 
Obavijest 4.10.2022.

Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe

 
Saziv za sjednicu 16.09.2022.

Saziv za 11. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u ponedjeljak 19. rujna 2022. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Obavijest 8.09.2022.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2022./2023.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 7.07.2022.

Lista reda prvenstva za kupnju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima

 
Saziv za sjednicu 1.07.2022.

Saziv za 9. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 6. srpnja 2022. godine s po�etkom u 19,00 sati

 
Javni natje�aj 29.05.2022.

Javni natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima s obrascima:

1) Zahtjev za kupnju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima

2) Izjava o kori�tenju osobnih podataka.

 
Javni poziv 16.05.2022.

Javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad za 2022.g.

 
Poziv 13.04.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Obavijest 13.04.2022.

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2022.g.

 
Javni poziv 13.04.2022.

Javni poziv za poticanje rje�avanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Obrazac prijave za mjeru � kupnja stambenog objekta

Obrazac prijave za mjeru � kupnja gra�evinskog zemlji�ta

Obrazac - Izjava o izvanbra�noj zajednici

Obrazac � Izjava o vlasni�tvu stana/ku�e ili gra�evinskog zemlji�ta

Obrazac � Izjava podnositelja zahtjeva da nije u srodstvu s prodavateljem nekretnine

 
Obavijest 11.04.2022.

Obavijest umirovljenicima o provo�enju projekta: �Aktivni umirovljenici u Gorskom kotaru � program poticanja aktivnog starenja na podru�ju Delnica i Gorskog kotara�

 
Javni poziv 1.04.2022.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedina�nom smje�taju

Uputa o provedbi Odluke o financiranju tro�kova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedina�nom smje�taju

 
Javni natje�aj 23.03.2022.

Javni natje�aj za imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije PINS d.o.o

 
Obavijest 23.03.2022.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za radno mjesto savjetnik za ra�unovodstvo i financije

 
Izvje��e 22.03.2022.

Izvje��e o iznosu raspore�enih i ispla�enih sredstava iz Prora�una Op�ine Skrad za redovito godi�nje financiranje politi�kih stranaka i �lanova izabranih s liste grupe bira�a zastupljenih u Op�inskom vije�u Op�ine Skrad u 2021. godini.

 
Obavijest 7.03.2022.

Obavijest o raspisivanju Javnog natje�aja za izbor direktora Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

Javni natje�aj za izbor direktora Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

 
Saziv za sjednicu 4.03.2022.

Saziv za 8. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 9. o�ujka 2022. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Poziv 15.02.2022.

Poziv za iskaz interesa za kori�tenje mljekomata Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PG�

 
Savjetovanje 10.01.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u

Obrazac savjetovanja - Odluka o na�inu sakupljanja otpada

Odluka o na�inu pru�anja sakupljanja kom.otpada

 
Natje�aj 25.01.2022.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g.

Upute za prijavitelje

Obrazac JP22-OP

Obrazac JP22-PROR

Obrazac JP22-IP

Obrazac JP22-DVOFIN

 
Natje�aj 19.01.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 30.12.2021.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2021./2022.

 
Savjetovanje 22.12.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g. i projekcijom prora�una za 2023. i 2024.g.

 
Saziv za sjednicu 20.12.2021.

Saziv za 7. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 22. prosinca 2021. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Savjetovanje 13.12.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Prora�una Op�ine Skrad za 2022. i projekciju prora�una za 2023. i 2024. godinu

Prora�un 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 8.12.2021.

Stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 � vikend naselje VN 1 u Hlevcima

Stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 � vikend naselje VN 2 u Hlevcima

 
Obavijest 8.12.2021.

Izvje��e o javnoj raspravi � stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 � vikend naselje VN 1 u Hlevcima

Izvje��e o javnoj raspravi � stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 � vikend naselje VN 2 u Hlevcima

 
Natje�aj 25.11.2021.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Saziv za sjednicu 19.11.2021.

Saziv za 6. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u ponedjeljak 22. studenog 2021. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Obavijest 17.11.2021.

Postupak stavljanje izvan snage Odluka o dono�enju:

Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 - vikend naselje VN1 u Hlevcima - prijedlog za javnu raspravu

Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 - vikend naselje VN2 u Hlevcima - prijedlog za javnu raspravu

 
Natje�aj 28.10.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Obavijest 8.10.2021.

UPU 5 - vikend naselje VN1 u Hlevcima

UPU 6 - vikend naselje VN2 u Hlevcima

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o mjerama za poticanje rje�avanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Odluka o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Saziv za sjednicu 24.07.2021.

Saziv za 5. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 27. rujna 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Javni poziv 16.09.2021.

Javni poziv za isticanje kandidatura za �lanove i zamjenike �lanova Savjeta mladih PG�

 
Obavijest 9.09.2021.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2021./2022.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Poziv na radionicu 26.08.2021.

Najava natje�aja za provedbu tipa operacije 6.1.1. � Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 
Saziv za sjednicu 27.07.2021.

Saziv za 3. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 28. srpnja 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Javni poziv 23.07.2021.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u

 
Natje�aj 24.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 16.06.2021.

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podno�enje prijava za posao popisiva�a i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovni�tva, ku�anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

 
Natje�aj 15.06.2021.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice.

 
Natje�aj 10.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Javni poziv 9.06.2021.

Javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad za 2021.g.

 
Javni poziv 27.05.2021.

Turisti�ka zajednica Gorskog kotara objavljuje JAVNI POZIV temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna nov�ana sredstva za potpore LOKALNIM doga�anjima u Gorskom kotaru u 2021. Krajnji rok za podno�enje kandidatura je petak - 18. lipnja 2021.

 
Izbori 19.05.2021.

Kona�ni rezultati izbora op�inskog na�elnika Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

Kona�ni rezultati izbora �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

 
Izbori 17.05.2021.

Rezultati izbora op�inskog na�elnika Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

Rezultati izbora �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

 
Izbori 30.04.2021.

pravovaljane kandidacijske liste za izbor �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor op�inskog na�elnika Op�ine Skrad

 
Oglas 23.04.2021.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - voditelj projekta "Za�eli za Skrad"

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - projektni asistent projekta Za�eli za Skrad

 
Obavijest 13.04.2021.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2021.g.

 
Oglas 8.04.2021.

Oglas za prijam u slu�bu na radno mjesto: Vi�i stru�ni suradnik � voditelj projekta "Za�eli za Skrad"

Upute i obavijesti kandidatima

 
Oglas 8.04.2021.

Oglas za prijam u slu�bu na radno mjesto: Vi�i stru�ni suradnik � projektni asistent projekta "Za�eli za Skrad"

Upute i obavijesti kandidatima

 
Obavijest 2.04.2021.

Javni poziv za potpore TOP doga�anjima u Gorskom kotaru u 2021. godini

 
Saziv za sjednicu 12.03.2021.

Saziv za 24. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad - �etvrtak 18. o�ujka 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Natje�aj 2.02.2021.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac JP21-OP

- Obrazac JP21-PROR

- Obrazac JP21-IP

- Obrazac JP21-DVOFIN

 
Obavijest 25.01.2021.

Godi�nji plan natje�aja

 
Obavijest 20.01.2021.

Izvje��e o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

 
Natje�aj 13.01.2021.

Natje�aj za imenovanje direktora/direktorice Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

 
Obavijest 30.12.2020.

Pomo� unesre�enima uslijed razornog potresa na podru�ju Sisa�ko-moslava�ke �upanije

 
Obavijest 28.12.2020.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

 
Saziv za sjednicu 28.12.2020.

Saziv za 23. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 12.11.2020.

Pomo� za novoro�enu djecuu

 
Obavijest 2.11.2020.

Prijedlog plana za drugu ponovljenu javnu raspravu

Izvje��e o ponovljenoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

 
Oglas 29.10.2020.

Oglas javne rasprave PPUOS - ponovljena II. javna rasprava

 
Natje�aj 22.10.2020.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Obavijest 28.09.2020.

Izvje��e o javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

 
Saziv za sjednicu 28.09.2020.

Saziv za 22. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 22.09.2020.

Obavijest o odr�avanju predavanja o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada

Obrazac za prijavu vlasnika/korisnika gra�evina u kojima se nalazi azbest na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 18.09.2020.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2020.g

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2020.g.

 
Obavijest 11.09.2020.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2020./2021.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 21.08.2020.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog II. izmjena i dopuna PPU Op�ine Skrad

 
Obavijest 21.08.2020.

Najava - Pse�i kutak - Aktivnost KRAS-a na Ljetnom licu Platka

Plakat

 
Program 31.07.2020.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2020. godine

 
Natje�aj 9.07.2020.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice

 
Saziv za sjednicu 29.06.2020.

Saziv za 21. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 5.06.2020.

Obavijest o zaprimanju prijava za popisiva�e poljoprivrede.

 
Obavijest 29.05.2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nu�nim mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjeni Odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o izmjenama Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

 
Javni poziv 22.05.2020.

- Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada

 
Natje�aj 18.05.2020.

- Natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

- Privola za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 16.05.2020.

Raspored �upanijskog bibliobusa za svibanj i lipanj

 
Obavijest 12.05.2020.

Gradsko dru�tvo Crvenog kri�a Delnice organizira humanitarnu akciju �Va� dar za pravu stvar� kojom se prikupljaju prehrambeni artikli i higijenske potrep�tine za na�e ugro�ene gra�ane.

Prikupljanje priloga odr�avati �e se od 08. � 22. svibnja 2020. godine u svim trgovinama �Valentin� i trgovini IVA & TEO u Ravnoj Gori.

Gra�ani donacije mogu dostaviti i u ured GDCK Delnice radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

 
Obavijest 12.05.2020.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

 
Obavijest 5.05.2020.

Odluka o na�inu kori�tenja dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta te na�inu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

 
Obavijest 5.05.2020.

Raspored odvoza glomaznog otpada � Svibanj � Lipanj 2020.

 
Obavijest 4.05.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o nu�nim mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju cijele Primorsko-goranske �upanije

 
Obavijest 21.04.2020.

Izmjena odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Izmjena odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Izmjena odluke o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

 
Obavijest 20.04.2020.

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju PG�

 
Obavijest 16.04.2020.

OBAVIJEST LRA �Pins� d.o.o. Skrad - Mjere HAMAG-BICRO-a za pomo� mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom

 
Obavijest 24.03.2020.

Obavijest o izdavanju propusnica

 
Obavijest 23.03.2020.

Odluka o zabrani napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Odluka o mjeri obustava rada tr�nica i svih objekata u sastavu tr�nica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

Odluka o op�im i specifi�nim mjerama za�tite koje obavezno provode pru�atelje usluge taxi prijevoza

Odluka o radnom vremenu trgovina

 
Obavijest 21.03.2020.

Odluka o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Odluka o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

Odluka o mjerama ograni�avanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka o mjeri strogog ograni�avanja zadr�avanja na ulicama i drugim javnim mjestima

 
Obavijest 20.03.2020.

Odluka vezana uz prevenciju �irenja virusa COVID-19 na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 20.03.2020.

Obavijest o info telefonima

 
Obavijest 19.03.2020.

Obavijest gra�anima

Odluka o mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja

Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko grani�nih prijelaza Republike Hrvatske

 
Poziv 16.03.2020.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje novaka u vojnu evidenciju u 2020.g.

 
Saziv za sjednicu 6.03.2020.

Saziv za 20. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Natje�aj 27.02.2020.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 7.02.2020.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2020.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP20-OP)

- Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP20-PROR)

- Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP20-IP)

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP20-DVOFIN)

 
Poziv 19.08.2019.

Poziv dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima zajam�ene minimalne naknade za uklju�ivanje u besplatne programa obrazovanja temeljem projekta "ZNANJEM DO POSLA"

 
Javni poziv 29.01.2020.

Javni poziv - izmjera

 
Obavijest 17.01.2020.

Godi�nji plan raspisivanja natje�aja za 2020.godinu

 
Obavijest 23.12.2019.

Obavijest Zavoda za vje�ta�enje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo�ljavanje osoba s invaliditetom o raspisanim javnim natje�ajima

 
Saziv za sjednicu 24.12.2019.

Saziv za 19. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 4.12.2019.

Obavijest - pomo� za novoro�enu djecu

 
Poziv 19.08.2019.

Poziv dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima zajam�ene minimalne naknade za uklju�ivanje u besplatne programa obrazovanja temeljem projekta "ZNANJEM DO POSLA"

 
Poziv 27.11.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata u postupku oglasa za prijam u slu�bu na radno mjesto voditelj projekta "�ene za zajednicu"

 
Natje�aj 25.11.2019.

Prijedlog lista kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2019./2020.

 
Saziv za sjednicu 13.11.2019.

Saziv za 18. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Oglas 6.11.2019.

Oglas - voditelj projekta ��ene za zajednicu� (upute i obavijesti kanidatima)

 
Natje�aj 22.10.2019.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Poziv 9.10.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Oglas 23.09.2019.

Oglas za prijam u slu�bu - savjetnik za ra�unovodstvo i financije i Upute i obavijesti kandidatima

 
Obavijest 16.09.2019.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Saziv za sjednicu 11.09.2019.

Saziv za 17. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Javni poziv 31.07.2019.

Javni poziv za evidentiranje dijela nerazvrstanih cesta

 
Program 30.07.2019.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2019. godine

 
Saziv za sjednicu 4.07.2019.

Saziv za 15. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Javni poziv 17.06.2019.

Javni poziv za evidentiranje dijela nerazvrstane ceste Ulica Ivana Gorana Kova�i�a

 
Javni poziv 17.06.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvim izmjenama i dopunama odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 6.06.2019.

Obavijest o odr�avanju besplatne radionice za poduzetnike na temu "Marketing i IKT u praksi za male i srednje poduzetnike."

 
Saziv za sjednicu 29.05.2019.

Saziv za 14. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Natje�aj 29.05.2019.

Odluku o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2019.g.

 
Natje�aj 28.05.2019.

Pregled razultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2019.g.

 
Javni poziv 23.05.2019.

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste naziva "Ulica Vladimira Nazora" u k.o. Divjake

 
Obavijest 23.05.2019.

Obavijest studentima

 
Javni poziv 17.05.2019.

Javni poziv za prijedlog dodjele nagrada Op�ine Skrad

 
Obavijest 26.04.2019.

Obavijest o radovima

 
Obavijest 19.03.2019.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje novaka u vojnu evidenciju u 2019.g.

 
Natje�aj 28.02.2019.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2019.god.

Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP19-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP19-PROR)

Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP19-IP)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP19-DVOFIN)

Upute za prijavitelje

 
Godi�nji plan 27.02.2019.

Godi�nji plan raspisivanja natje�aja u 2019. godini

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad i Zahtjev za davanje u najam stana

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za voditelja knji�nice

 
Javni poziv 24.01.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o pau�alnom oporezivanju kreveta i smje�tajnih jedinica na podru�ju Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o komunalnom doprinosu Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 24.01.2019.

Sterilizacija ma�aka uz 50% popusta

 
Javni poziv 27.12.2018.

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Druga izmjena i dopuna Prora�una za 2018. godinu

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Prora�un Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o dono�enju prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o drugoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Natje�aj 3.12.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 23.11.2018.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih socijalnih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

 
Obavijest 9.11.2018.

Obavijest za sve roditelje djece ro�ene u 2018. godini koja imaju prijavljeno prebivali�te na podru�ju Op�ine Skrad o ostvarenju prava na jednokratnu nov�anu pomo�

 
Natje�aj 15.10.2018.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Obavijest 3.09.2018.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Program proslave 8.08.2018.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2018. godine

 
Javni poziv 29.05.2018.

Javni poziv za prijedlog dodjele nagrada Op�ine Skrad

 
Odluka 28.05.2018.

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2018. godini

 
Natje�aj 24.05.2018.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

 
Izvje��e 21.05.2018.

izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Objava 18.05.2018.

Projekt: Rural Business Hub - Besplatno savjetovanje i izrada prijavne dokumentacije u PINS-u

 
Natje�aj 24.04.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 20.04.2018.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Plana gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Obrazac a sudjelovanje u postupku

- Nacrt prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Obavijest 20.03.2018.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje u vojnu evidenciju

 
Natje�aj 27.02.2018.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

- Obrazac JP18-DVOFIN

- Obrazac JP18-IP

- Obrazac JP18-OP

- Obrazac JP18-PROR

- Upute za prijavitelje

 
Obavijest 22.01.2018.

Godi�nji plan natje�aja

 
Obavijest 14.12.2017.

Obavijest progla�enju elementarne nepogode

Obrazac prijave �tete

 
Objava 5.12.2017.

Op�ina Skrad dobila je pohvalu za uspje�no provedenu naj akciju �Igrajmo se� od Sredi�njeg koordinacijskog odbora akcije gradova i op�ina � prijatelj djece.

 
Obavijest 22.11.2017.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 10.11.2017.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2017./2018.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2017./2018.

 
Obavijest 31.10.2017.

Obavijest o prestanku obveze prikupljanja podataka o poreznom obvezniku i nekretnini

 
Objava 31.10.2017.

Lista prioriteta za dodjelu u najam stana u Skradu, Gornja Dobra 6

 
Javni poziv 16.10.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Natje�aj 13.10.2017.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku godinu 2017./2018.

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2017./2018. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Javni poziv 2.10.2017.

Javni poziv - izmjera, obilje�avanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14m k.o. Divjake

 
Natje�aj 25.09.2017.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Obrazac - Zahtjev za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 20.09.2017.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijavnice

Obrazac popis predlagatelja-neformalna skupina

 
Obavijest 5.09.2017.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Obavijest 1.08.2017.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2017. godine

 
Javni poziv 3.07.2017.

Informiranje i savjetovanje s javno��u i zainteresiranom javno��u u postupku izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja Op�ine Skrad 2015-2020

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 28.06.2017.

Javni poziv � izmjera, obilje�avanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste GI25 u dijelu ulice J. Bla�evi�a Bla�a, Skrad, k.o. Divjake

 
Odluka 26.06.2017.

Odluka o zapo�injanju postupka ocjene o potrebi strate�ke procjene utjecaja izmjena i dopuna Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje od 2015. � 2020.

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Op�ine Skrad

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 12.06.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada

 
Poziv 6.06.2017.

Poziv mje�tanima za ispunjavanje ankete u okviru izrade Akcijskog plana energetski odr�ivog razvitka Op�ine Skrad

 
Lokalni izbori 27.04.2017.

 
Javni poziv 9.03.2017.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijavnice

 
Obavijest 27.02.2017.

Dana 29.03.2017. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova.

Prijenosni �alter nalaziti �e se u zgradi Op�ine Skrad, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 10,00 do 12,00 sati.

 
Javni natje�aj 21.02.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Natje�aj 9.02.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto referent � komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

 
Javni natje�aj 24.01.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Javni natje�aj 5.01.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto - pro�elnik Jedinstvenog upravnog odjela Op�ine Skrad

 
Obavijest 14.11.2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija

 
Javni poziv 29.11.2016.

Javni poziv za podno�enje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske �upanije u 2016. godini

 
Obavijest 16.11.2016.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 8.11.2016.

Obavijest o dolasku Predsjednice Republike 10. studenog 2016. godine u Skrad

 
Javni poziv 26.10.2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Javni poziv 12.10.2016.

Poziv za prijavu �tete od elementarne nepogode

Obrazac EN-P za prijavu �tete od elementarne nepogode

 
Javni natje�aj 30.09.2016.

Javni natje�aj natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2017.g. i pripadaju�u dokumentaciju

a) Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP17-OP)

b) Obrazac osnovnih podataka o programu (JP17-PR)

c) Obrazac prora�una projekta /programa (JP17-FIN)

d) Izjava o partnerstvu

 
Natje�aj 30.09.2016.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

 
Javni poziv 15.09.2016.

Javni poziv za isticanje kandidature za
�lanove savjeta mladih Op�ine Skrad

 
Obavijest 15.09.2016.

Obavijest o sakupljanju krupnog otpada

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest o prijevoz do bira�kog mjesta (vije�nica Op�ine Skrad) i natrag

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

 
Javni poziv 5.09.2016.

Javni poziv za ostvarivanje poticajnih mjera mikro i malih subjekata za razvoj malog gospodarstva u 2016. godini

 
Obavijest 8.08.2016.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2016. godine

 
Javni poziv 13.07.2016.

Javni poziv o zapo�injanju s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Skrad � Zeleni vir od �upanijske ceste 58102 prema Zelenom viru do granice k.o. Brod na Kupi.

 
Obavijest 15.06.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

Prijedlog Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

 
Javni poziv 6.06.2016.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijedloga kandidata za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

 
Javni poziv 6.06.2016.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad u 2016.g.

 
Natje�aj 25.04.2016.

N A T J E � A J za davanje u zakup Izletni�kog doma u Zelenom viru

 
Obavijest 18.04.2016.

Obavje�tavamo Vas da �e se u periodu od 18.04.2016.- 20.05.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad vr�iti anketiranje stanovnika za potrebe projekta e-�upanija

 
Te�aj 11.04.2016.

Te�aj izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida [detaljnije...]

 
Obavijest 11.04.2016.

Dana 20.04.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u zgradi Op�ine Skrad, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 12,00 sati. [detaljnije...]

 
Obavijest 30.11.2015.

Obavijest o odr�avanju radionica u svrhu izrade LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a GORSKI KOTAR

 
Natje�aj 13.01.2016.

Natje�aj za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Obavijest 30.11.2015.

Obavijest roditeljima djece ro�ene u 2015.g.

 
Javni poziv 18.11.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Javni poziv 13.11.2015.

Javni poziv za podno�enje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske �upanije

Odluka o javnim priznanjima

 
Obavijest 10.11.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2015./2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2015./2016.

 
Izbori 16.10.2015.

Objava bira�ima

Obavijest bira�ima na podru�ju Primorsko-goranske �upanije

 
Obavijest 16.10.2015.

Obavijest Gradskog dru�tva Crvenog kri�a Delnice o akciji �Solidarnost na djelu�

 
Natje�aj 6.10.2015.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

 
Javni natje�aj 2.10.2015.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2016. godinu i pripadaju�u dokumentaciju:

obrazac - Osnovni podaci o programu (JP16-PR)

obrazac - Osnovni podaci o udruzi (JP16-OP)

obrazac prora�una programa udruge/druge pravne osobe za 2016.g.

obrazac - Izjava o partnerstvu.

 
Obavijest 11.09.2015.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza u�enicima srednjih �kola za �k.god. 2015/2016.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje prijevoza

 
Izvje��e 4.09.2015.

Polugodi�nje izvje��e o radu Op�inskog na�elnika Op�ine Skrad za razdoblje 01.07.-31.12.2014.g.

 
Obavijest 17.08.2015.

Obavijest o odr�avanju okruglog stola na temu �Dje�je igrali�te � mjesto za igru ili problem Skrada�

 
Obavijest 10.08.2015.

Program proslave Dana op�ine Skrad 2015.g.

 
Javni poziv 29.05.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad

 
Natje�aj 22.05.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane u Skradu

 
Obavijest 14.05.2015.

Obavijest o odr�avanju stru�nog predavanja koje �e se odr�ati 19. svibnja 2015. godine s po�etkom u 17:00 sati u SPC Goranka, Ravna Gora. [detaljnije...]

 
Obavijest 15.04.2015.

Dana 24.04.2015. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u prostorijama op�ine SKRAD, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 14,00 sati. [detaljnije...]

 
Natje�aj 1.04.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 4.03.2015.

Obavijest o odr�avanju informativne radionice predstavljanja PODUZETNI�KOG IMPULSA ZA 2015.g.

 
Poziv 16.02.2015.

POZIV NA RADIONICU �7 KORAKA DO KREDITA� I PREDSTAVLJANJE NOVIH MJERA KREDITIRANJA HBOR - a, s naglaskom na kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja i poljoprivrede.

Poziv

Prijavnica

 
Obavijest 22.01.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih stipendija za �k.god. 2014/2015.

 
Ponovljeni natje�aj 7.01.2015.

PONOVLJENI NATJE�AJ za dodjelu u�eni�kih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Obavijest bira�ima 30.12.2014.

Bira�i se do srijede 31. prosinca 2014. moraju javiti nadle�nom uredu, ukoliko �e na dan 2. kruga izbora biti izvan mjesta svog prebivali�ta. [detaljnije...]

 
Objava bira�ima 1.12.2014.

Bira�i s podru�ja Op�ine Skrad mogu izvr�iti uvid u registar bira�a u Mati�nom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4, te dobiti informacije na broj telefona 051/354-637 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroni�ke po�te: e-mail adresa: mu.delnice@udu-pgz.hr . [detaljnije...]

 
Javni poziv 28.11.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu izmjene glavnog projekta izgradnje poduzetni�kog inkubatora u Skradu.

PDF dokument

 
Javni poziv 28.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

PDF dokument

 
Javni poziv 14.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti odr�avanja javne rasvjete na podru�ju Op�ine Skrad

PDF dokument

 
Obavijest 13.11.2014.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2014/2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2014/2015.

 
Obavijest 12.11.2014.

Obavijest roditeljima za djecu ro�enu u 2014.g.

 
Javni natje�aj 12.11.2014.

Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani javni natje�aj �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natje�aj 10.11.2014.

- Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru
korisnika sufinanciranja Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natje�aj 31.10.2014.

- Neslu�bena bodovna lista natje�aja za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 
Natje�aj 15.10.2014.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Obavijest 9.09.2014.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza u�enicima srednjih �kola

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza, koji je sastavni dio Obavijesti

 
Javni natje�aj 12.08.2014.

Javni natje�aj za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

 
Natje�aj 11.08.2014.

N A T J E � A J za davanje u zakup poslovnog prostora, predmet zakupa je poslovni prostor - DOM U ROGIMA

 
Program 4.08.2014.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2014.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrade za 2014.g.

 
Izvje��e 4.08.2014.

Izvje��e o radu Op�inskog na�elnika za period 01.07.-31.12.2013.g.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti odr�avanja groblja i prijevoza pokojnika na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Javni natje�aj 31.07.2014.

Javni natje�aj za prikupljanje ponuda fizi�kih osoba za subvencioniranje projekata poticanja kori�tenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku�ama �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]

 
Dokumenti 24.06.2014.
 
Slu�bene novine OS, broj 01/2014, 02. lipnja 2014.
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una op�ine skrad za 2014. godinu
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una op�ine skrad za 2013. godinu
 
Javni poziv 2.06.2014.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada PDF [114kb]

 
Javni natje�aj 27.05.2014.

Javni natje�aj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama PDF [114kb]

 
Natje�aj 16.04.2014.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad. PDF [115kb]

 
 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske