Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   
 
Obavijest 26.06.2023.

Obavijest bira�ima s prebivali�tem u Primorsko-goranskoj �upaniji

 
Obavijest 26.05.2023.

Javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2023.g.

 
Obavijest 7.04.2023.

Objava bira�ima - Odluka o raspisivanju izbora za �lanove vije�a nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave

Obavijest bira�ima s prebivali�tem u Primorsko-goranskoj �upaniji

 
Obavijest 4.10.2022.

Obavijest o ponovnoj uspostavi autobusne linije

 
Obavijest 4.10.2022.

Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe

 
Obavijest 8.09.2022.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2022./2023.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 23.03.2022.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za radno mjesto savjetnik za ra�unovodstvo i financije

 
Obavijest 30.12.2020.

Pomo� unesre�enima uslijed razornog potresa na podru�ju Sisa�ko-moslava�ke �upanije

 
Obavijest 28.12.2020.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

 
Obavijest 12.11.2020.

Pomo� za novoro�enu djecuu

 
Obavijest 2.11.2020.

Prijedlog plana za drugu ponovljenu javnu raspravu

Izvje��e o ponovljenoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

 
Obavijest 28.09.2020.

Izvje��e o javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

 
Obavijest 22.09.2020.

Obavijest o odr�avanju predavanja o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada

Obrazac za prijavu vlasnika/korisnika gra�evina u kojima se nalazi azbest na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 18.09.2020.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2020.g

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2020.g.

 
Obavijest 11.09.2020.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2020./2021.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 21.08.2020.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog II. izmjena i dopuna PPU Op�ine Skrad

 
Obavijest 21.08.2020.

Najava - Pse�i kutak - Aktivnost KRAS-a na Ljetnom licu Platka

Plakat

 
Obavijest 16.05.2020.

Raspored �upanijskog bibliobusa za svibanj i lipanj

 
Obavijest 12.05.2020.

Gradsko dru�tvo Crvenog kri�a Delnice organizira humanitarnu akciju �Va� dar za pravu stvar� kojom se prikupljaju prehrambeni artikli i higijenske potrep�tine za na�e ugro�ene gra�ane.

Prikupljanje priloga odr�avati �e se od 08. � 22. svibnja 2020. godine u svim trgovinama �Valentin� i trgovini IVA & TEO u Ravnoj Gori.

Gra�ani donacije mogu dostaviti i u ured GDCK Delnice radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

 
Obavijest 12.05.2020.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

 
Obavijest 5.05.2020.

Odluka o na�inu kori�tenja dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta te na�inu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

 
Obavijest 5.05.2020.

Raspored odvoza glomaznog otpada � Svibanj � Lipanj 2020.

 
Obavijest 4.05.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o nu�nim mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju cijele Primorsko-goranske �upanije

 
Obavijest 21.04.2020.

Izmjena odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Izmjena odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Izmjena odluke o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

 
Obavijest 20.04.2020.

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju PG�

 
Obavijest 16.04.2020.

OBAVIJEST LRA �Pins� d.o.o. Skrad - Mjere HAMAG-BICRO-a za pomo� mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom

 
Obavijest 24.03.2020.

Obavijest o izdavanju propusnica

 
Obavijest 23.03.2020.

Odluka o zabrani napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Odluka o mjeri obustava rada tr�nica i svih objekata u sastavu tr�nica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

Odluka o op�im i specifi�nim mjerama za�tite koje obavezno provode pru�atelje usluge taxi prijevoza

Odluka o radnom vremenu trgovina

 
Obavijest 21.03.2020.

Odluka o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Odluka o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

Odluka o mjerama ograni�avanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka o mjeri strogog ograni�avanja zadr�avanja na ulicama i drugim javnim mjestima

 
Obavijest 20.03.2020.

Odluka vezana uz prevenciju �irenja virusa COVID-19 na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 20.03.2020.

Obavijest o info telefonima

 
Obavijest 19.03.2020.

Obavijest gra�anima

Odluka o mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja

Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko grani�nih prijelaza Republike Hrvatske

 
Obavijest 17.01.2020.

Godi�nji plan raspisivanja natje�aja za 2019.godinu

 
Obavijest 23.12.2019.

Obavijest o raspisanim javnim natje�ajima

 
Obavijest 4.12.2019.

Obavijest - pomo� za novoro�enu djecu

 
Obavijest 6.06.2019.

Obavijest o odr�avanju besplatne radionice za poduzetnike na temu "Marketing i IKT u praksi za male i srednje poduzetnike."

 
Obavijest 26.04.2019.

Obavijest o radovima

 
Obavijest 19.03.2019.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje novaka u vojnu evidenciju u 2019.g.

 
Obavijest 23.11.2018.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih socijalnih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

 
Obavijest 9.11.2018.

Obavijest za sve roditelje djece ro�ene u 2018. godini koja imaju prijavljeno prebivali�te na podru�ju Op�ine Skrad o ostvarenju prava na jednokratnu nov�anu pomo�

 
Obavijest 3.09.2018.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Obavijest 20.03.2018.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje u vojnu evidenciju

 
Obavijest 22.01.2018.

Godi�nji plan natje�aja

 
Obavijest 14.12.2017.

Obavijest progla�enju elementarne nepogode

Obrazac prijave �tete

 
Obavijest 22.11.2017.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 31.10.2017.

Obavijest o prestanku obveze prikupljanja podataka o poreznom obvezniku i nekretnini

 
Objava 31.10.2017.

Lista prioriteta za dodjelu u najam stana u Skradu, Gornja Dobra 6

 
Obavijest 14.11.2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija

 
Obavijest 16.11.2016.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 8.11.2016.

Obavijest o dolasku Predsjednice Republike 10. studenog 2016. godine u Skrad

 
Obavijest 15.09.2016.

Obavijest o sakupljanju krupnog otpada

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest o prijevoz do bira�kog mjesta (vije�nica Op�ine Skrad) i natrag

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

 
Obavijest 15.06.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

Prijedlog Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

 
Obavijest 18.04.2016.

Obavje�tavamo Vas da �e se u periodu od 18.04.2016.- 20.05.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad vr�iti anketiranje stanovnika za potrebe projekta e-�upanija

 
Te�aj 11.04.2016.

Te�aj izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida [detaljnije...]

 
Obavijest 11.04.2016.

Dana 20.04.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u zgradi Op�ine Skrad, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 12,00 sati. [detaljnije...]

 
Obavijest 30.11.2015.

Obavijest roditeljima djece ro�ene u 2015.g.

 
Obavijest 16.10.2015.

Obavijest Gradskog dru�tva Crvenog kri�a Delnice o akciji �Solidarnost na djelu�

 
Obavijest 17.08.2015.

Obavijest o odr�avanju okruglog stola na temu �Dje�je igrali�te � mjesto za igru ili problem Skrada�

 
Obavijest 10.08.2015.

Program proslave Dana op�ine Skrad 2015.g.

 
Obavijest 15.04.2015.

Dana 24.04.2015. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u prostorijama op�ine SKRAD, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 14,00 sati. [detaljnije...]

 
Obavijest 4.03.2015.

Obavijest o odr�avanju informativne radionice predstavljanja PODUZETNI�KOG IMPULSA ZA 2015.g.

 
Obavijest 12.11.2014.

Obavijest roditeljima za djecu ro�enu u 2014.g.

 
Obavijest 9.09.2014.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza u�enicima srednjih �kola

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza, koji je sastavni dio Obavijesti

 
Program 4.08.2014.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2014.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrade za 2014.g.

 
Izvje��e 4.08.2014.

Izvje��e o radu Op�inskog na�elnika za period 01.07.-31.12.2013.g.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti odr�avanja groblja i prijevoza pokojnika na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Javni poziv 2.06.2014.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada PDF [114kb]

 
Javni natje�aj 27.05.2014.

Javni natje�aj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama PDF [114kb]

 
Natje�aj 16.04.2014.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad. PDF [115kb]

 
12.2.2014. Poziv na prijavu �tete uslijed elementarne nepogode koja je progla�ena i za podru�je Op�ine Skrad. Detaljnije u prilo�enom dokumentu. PDF [115kb]
 

11.02.2014. Obavje�tavamo pu�anstvo Op�ine Skrad, da se najkasnije do 25. velja�e 2014. godine primaju NARUD�BE ZA NABAVU VO�NIH SADNICA.

Obavijest PDF [91kb]

Zahtjev PDF [28kb]

 
3.12.2013. Javni poziv za predlaganje kandidata za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad ... PDF [110kb]
 
Natje�aj za dodjelu socijalnih i u�eni�kih stipendija za �kolsku 2013./2014. godinu PDF [107kb]
 
Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2013./2014. godinu PDF [108kb]
 

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednjih �kola za �k.god. 2013./2014. PDF [86kb] i zahtjev za sufinanciranje prijevoza PDF [62kb]

 
Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta... PDF [52kb]
 
Program proslave dana Op�ine Skrad 2013. godine PDF [84kb]
 
Izlo�ba "Ro�enje Skrada..." uz dan Op�ine Skrad PDF [516kb]
 
Javni poziv za ozakonjenje nezakonito izgra�enih zgrada PDF [66kb]
 
Obavijest o prijavi �tete od snijega PDF [61kb]
 
Prijedlog liste kandidata II. za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [108kb]
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija PDF [63kb]
 
N A T J E � A J za popunjavanje mjesta za dodjelu studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [108kb]
 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [155kb]
 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [141kb]
 
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanisti�kog plana ure�enja 5 � vikend naselja u Hlevcima (VN1) PDF [103kb]
 
PONOVLJENI NATJE�AJ za zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad PDF [100kb]
 
NATJE�AJ za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [88kb]
 
NATJE�AJ za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2012./2013. godinu PDF [88kb]
 
Poziv na Javnu raspravu o Prijedlogu Urbanisti�kog plana ure�enja 6 - vikend naselja u Hlevcima (VN2) PDF [102kb]
 
Natje�aj za zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad PDF [99kb]
 
Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora PDF [108kb]
 
Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad PDF [102kb]
 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2011./2012. godinu PDF [145kb]
 
Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2011./2012. godinu PDF [155kb]
 
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvr�enja PDF [112kb]
 
Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad PDF [134kb]
 
Lista kandidata za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad PDF [140kb]
 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske