Opcina Skrad Logo

Javna nabava

Odluka o trecim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadajućom tablicom

Odluka o drugim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadajućom tablicom

Odluka o prvim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadajućom tablicom

Plan nabave za 2023. i pripadajuća tablica

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022.g. i pripadajuća tablica

Odluka o drugim izmjenama i dopunama plana nabave za 2022. godinu i pripadajuća tablica

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu i Plan nabave - I. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2022. godinu i Odluka

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021.g. i Plan nabave - II. izmjena i dopuna

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021.g. i Plan nabave - I. izmjena i dopuna

Plan nabave za 2021. godinu.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu i Odluka

Plan nabave - II. izmjena i dopuna za 2019.godinu i Odluka

Plan nabave - I. izmjena i dopuna za 2019.godinu i Odluka

Plan nabave za 2019.godinu i Odluka

Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu ćlanka 80. Zakona o javnoj nabavi (ćNarodne novineć, br. 120/2016).

Odluku o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2018.

Odluku o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017.

Plan nabave za 2017.

Odluka o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave za 2013.

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2022.)

Skip to content