Naslovnica
Dokumenti Opcine
Opcinska uprava
Sjednice Opcinskog vijeca
Povijest
Grb Opcine
Proracun Opcine
Opc. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvjestaji
proracuna
Porez na nekretnine
Informiranje
Sluzbene novine
Opcine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Zastita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javnoscu
Kontakti
 
 
  
   
 
Javni natjecaj javnih potreba Opcine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

natjecaj za udruge obrazac za ocjenu kvalitete

natjecaj za udruge Popis priloga

natjecaj udruge

Obrazac financijskog izvjestaja provedbe programa ili projekta

Obrazac JP24 DVOFIN

Obrazac JP24 OP

Obrazac JP24-PROR

Obrazac opisnog izvjestaja provedbe programa ili projekta

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Opci uvjeti uz ugovor udruge

 
Plan natjecaja – financiranje neprofitnih organizacija 22.01.2024.

Plan natjecaja – financiranje neprofitnih organizacija

 
JAVNI POZIV - za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji 28.12.2023.

Javni poziv

Zahtjev

 
JAVNI POZIV - za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad rekonstrukcijom stambenog prostora (JP-R-23/01)

Javni poziv

Obrazac prijave

Obrazac suglasnosti

 
Natječaj - Skrad 2024. 15.12.2023.

Tekst natječaja

 
Lista kandidata - stipendije 21.11.2023.

Lista kandidata - stipendije

 
Lista reda prvenstva-kupnja zemljišta po povoljnijim uvjetima 03.11.2023.

Lista reda prvenstva-kupnja zemljišta po povoljnijim uvjetima

 
Natjecaj za dodjelu ucenickih i studentskih stipendija za skolsku/akademsku 2023./2024. godinu 16.10.2023.

SUGLASNOST za obradu osobnih podataka

Izjava o clanovima zajednickog domacinstva

Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

Natjecaj stipendije

 
Natjecaj za dodjelu socijalnih ucenickih i studentskih stipendija za skolsku/akademsku 2023./2024. godinu 16.10.2023.

SUGLASNOST za obradu osobnih podataka

Izjava o clanovima zajednickog domacinstva

Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

Natjecaj soc. stipendije

 
Ispravak 02.10.2023.

Ispravak Javnog poziva za potivanje rjesavanja stambenog pitanja mladih obitelji (JP 23-01)

 
Javni natjecaj 01.10.2023.

Javni natjecaj za prodaju zemljista po povoljnijim uvjetima

Obrazac zahtjeva

Izjava o koristenju osobnih podataka

 
Javni poziv 29.09.2023.

Javni poziv 23-01 za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

obrazac zahtjeva za a) kupnju stambenog objekta na podrucju OS-poticanje-mlade obitelji

obrazac zahtjeva za b) kupnju građevinskog zemljišta na podrucju OS-poticanje-mlade obitelji

obrazac izjave o vlasništvu stana ili kuce ili gradevinskog zemljišta

obrazac izjave o izvanbračnoj zajednici

obrazac izjave da podnositelj nije u srodstvu s prodavateljem nekretnine

obrazac privole za obradu osobnih podataka

 
Obavijest

Suglasnost za obradu osobnih podataka - sufinanciranje prijevoza

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenicima

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Obavijest

WEB STRANICE U PRILAGODBI NA DIGITALNU PRISTUPA�NOST

Osobe sa vidnim, slu�nim, motori�kim ili kognitivnim pote�ko�ama se svakodnevno susre�u s preprekama ne samo u fizi�kom ve� i u digitalnom svijetu.

  • Izrada na opa�anju informacija za korisni�ka su�elja...
  • Lak�e upravljanje izbornicima i linkovima prilago�eno raznim ure�ajima...
  • Razumljivost, jednostavnost kori�tenja mre�nih stranica...
  • Stabilnost, standard pregleda datoteka mre�nih stranica...

Zakon o pristupa�nosti mre�nih stranica i programskih rje�enja za pokretne ure�aje tijela javnog sektora

 
Obavijest 7.04.2023.

Objava bira�ima - Odluka o raspisivanju izbora za �lanove vije�a nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave i Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru�ne (regionalne) samouprave

Obavijest bira�ima s prebivali�tem u Primorsko-goranskoj �upaniji

 
Javni natje�aj 9.03.2023.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA

Obavje�tavaju se prijavitelji da u Obrascu opis programa/projekta (JP23-OP) i Obrascu prora�una programa/projekta (JP23-PROR) iznose treba prikazati u eurima iako su stavljene kune, pa molimo da se �kn� precrta i navedu euri ili preuzmu novi obrasci:

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)


Javni natje�aj javnih potreba Op�ine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

Odluka o raspisivanju Javnog natje�aja za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Popis priloga koji se prila�u uz prijavu na Javni natje�aj za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)

Obrazac o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP23-DVOFIN)

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava programa/projekta u podru�ju ________ iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Op�i uvjet i koji se primjenjuju za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Obrazac - Opisno izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__. g. (Obrazac OPIS-IZVJ)

Obrazac - Financijsko izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__.g. (Obrazac FIN-IZVJ)

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa projekta prijavljenog za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad u 2023.g.

 
Obavijest 7.03.2023.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Obavijest 3.03.2023.

Poziv na iskaz interesa Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PG� � kori�tenje mljekomata

 
Obavijest 24.02.2023.

Poziv na po�etnu konferenciju projekta �Za�eli-program zapo�ljavanja �ena � faza III�

 
Obavijest 21.02.2023.

WRC Croatia 2023.

 
Oglas 20.02.2023.

Oglas za prijam u slu�bu u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima

 
Saziv za sjednicu 14.02.2023.

Saziv za 13. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u petak 17. velja�e 2023. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Obavijest 20.01.2023.

Obrazac za objavu natje�aja /poziva

 
Obavijest 20.01.2023.

The project � Eight cities for Building our Europe � 8C2C4EU � was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 
Natje�aj 10.01.2023.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2022./2023.

 
Javni poziv 2.01.2023.

Javni poziv za zapo�ljavanje na odre�eno vrijeme u okviru projekta �Za�eli za bolju budu�nost� kodnog broja UP.02.1.1.16.0330, �Za�eli � program zapo�ljavanja �ena � faza III�

Obrazac prijave

 
Saziv za sjednicu 23.12.2022.

Saziv za 12. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u utorak 27. prosinca 2022. godine s po�etkom u 17,00 sati

 
Javni natje�aj 14.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina - zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

obrazac-ponudbeni list

 
Javni natje�aj 8.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad (hotel)

obrazac-ponudbeni list

 
Natje�aj 27.10.2022.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Obavijest 27.10.2022.

Odluka o progla�enju prirodne nepogode poplava

Javni poziv za prijavu �tete od prirodne nepogode

Obrazac za prijavu �tete

 
Obavijest 4.10.2022.

Obavijest o ponovnoj uspostavi autobusne linije

 
Obavijest 4.10.2022.

Odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe

 
Saziv za sjednicu 16.09.2022.

Saziv za 11. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u ponedjeljak 19. rujna 2022. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Obavijest 8.09.2022.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2022./2023.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 7.07.2022.

Lista reda prvenstva za kupnju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima

 
Saziv za sjednicu 1.07.2022.

Saziv za 9. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 6. srpnja 2022. godine s po�etkom u 19,00 sati

 
Javni natje�aj 29.05.2022.

Javni natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima s obrascima:

1) Zahtjev za kupnju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima

2) Izjava o kori�tenju osobnih podataka.

 
Javni poziv 16.05.2022.

Javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad za 2022.g.

 
Poziv 13.04.2022.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Obavijest 13.04.2022.

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2022.g.

 
Javni poziv 13.04.2022.

Javni poziv za poticanje rje�avanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Obrazac prijave za mjeru � kupnja stambenog objekta

Obrazac prijave za mjeru � kupnja gra�evinskog zemlji�ta

Obrazac - Izjava o izvanbra�noj zajednici

Obrazac � Izjava o vlasni�tvu stana/ku�e ili gra�evinskog zemlji�ta

Obrazac � Izjava podnositelja zahtjeva da nije u srodstvu s prodavateljem nekretnine

 
Obavijest 11.04.2022.

Obavijest umirovljenicima o provo�enju projekta: �Aktivni umirovljenici u Gorskom kotaru � program poticanja aktivnog starenja na podru�ju Delnica i Gorskog kotara�

 
Javni poziv 1.04.2022.

Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedina�nom smje�taju

Uputa o provedbi Odluke o financiranju tro�kova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedina�nom smje�taju

 
Javni natje�aj 23.03.2022.

Javni natje�aj za imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije PINS d.o.o

 
Obavijest 23.03.2022.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za radno mjesto savjetnik za ra�unovodstvo i financije

 
Izvje��e 22.03.2022.

Izvje��e o iznosu raspore�enih i ispla�enih sredstava iz Prora�una Op�ine Skrad za redovito godi�nje financiranje politi�kih stranaka i �lanova izabranih s liste grupe bira�a zastupljenih u Op�inskom vije�u Op�ine Skrad u 2021. godini.

 
Obavijest 7.03.2022.

Obavijest o raspisivanju Javnog natje�aja za izbor direktora Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

Javni natje�aj za izbor direktora Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

 
Saziv za sjednicu 4.03.2022.

Saziv za 8. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 9. o�ujka 2022. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Poziv 15.02.2022.

Poziv za iskaz interesa za kori�tenje mljekomata Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PG�

 
Savjetovanje 10.01.2022.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u

Obrazac savjetovanja - Odluka o na�inu sakupljanja otpada

Odluka o na�inu pru�anja sakupljanja kom.otpada

 
Natje�aj 25.01.2022.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g.

Upute za prijavitelje

Obrazac JP22-OP

Obrazac JP22-PROR

Obrazac JP22-IP

Obrazac JP22-DVOFIN

 
Natje�aj 19.01.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 30.12.2021.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2021./2022.

 
Savjetovanje 22.12.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g. i projekcijom prora�una za 2023. i 2024.g.

 
Saziv za sjednicu 20.12.2021.

Saziv za 7. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 22. prosinca 2021. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Savjetovanje 13.12.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Prora�una Op�ine Skrad za 2022. i projekciju prora�una za 2023. i 2024. godinu

Prora�un 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 8.12.2021.

Stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 � vikend naselje VN 1 u Hlevcima

Stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 � vikend naselje VN 2 u Hlevcima

 
Obavijest 8.12.2021.

Izvje��e o javnoj raspravi � stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 � vikend naselje VN 1 u Hlevcima

Izvje��e o javnoj raspravi � stavljanje izvan snage odluke o dono�enju Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 � vikend naselje VN 2 u Hlevcima

 
Natje�aj 25.11.2021.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Saziv za sjednicu 19.11.2021.

Saziv za 6. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u ponedjeljak 22. studenog 2021. godine s po�etkom u 17,30 sati

 
Obavijest 17.11.2021.

Postupak stavljanje izvan snage Odluka o dono�enju:

Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 5 - vikend naselje VN1 u Hlevcima - prijedlog za javnu raspravu

Urbanisti�kog plana ure�enja UPU 6 - vikend naselje VN2 u Hlevcima - prijedlog za javnu raspravu

 
Natje�aj 28.10.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Obavijest 8.10.2021.

UPU 5 - vikend naselje VN1 u Hlevcima

UPU 6 - vikend naselje VN2 u Hlevcima

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o mjerama za poticanje rje�avanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

 
Savjetovanje 27.09.2021.

Izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o prijedlogu Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dje�jim vrti�ima kojima Op�ina Skrad nije osniva�

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Savjetovanje 23.09.2021.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Odluka o mjerama za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru�ju Op�ine Skrad

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Saziv za sjednicu 24.07.2021.

Saziv za 5. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 27. rujna 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Javni poziv 16.09.2021.

Javni poziv za isticanje kandidatura za �lanove i zamjenike �lanova Savjeta mladih PG�

 
Obavijest 9.09.2021.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2021./2022.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Poziv na radionicu 26.08.2021.

Najava natje�aja za provedbu tipa operacije 6.1.1. � Potpora mladim poljoprivrednicima i 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 
Saziv za sjednicu 27.07.2021.

Saziv za 3. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad koja �e se odr�ati u srijedu 28. srpnja 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Javni poziv 23.07.2021.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni i dopuni Prora�una Op�ine Skrad za 2021. godinu

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u

 
Natje�aj 24.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 16.06.2021.

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podno�enje prijava za posao popisiva�a i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovni�tva, ku�anstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

 
Natje�aj 15.06.2021.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice.

 
Natje�aj 10.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Javni poziv 9.06.2021.

Javni poziv za predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad za 2021.g.

 
Javni poziv 27.05.2021.

Turisti�ka zajednica Gorskog kotara objavljuje JAVNI POZIV temeljem kojeg se dodjeljuju bespovratna nov�ana sredstva za potpore LOKALNIM doga�anjima u Gorskom kotaru u 2021. Krajnji rok za podno�enje kandidatura je petak - 18. lipnja 2021.

 
Izbori 19.05.2021.

Kona�ni rezultati izbora op�inskog na�elnika Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

Kona�ni rezultati izbora �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

 
Izbori 17.05.2021.

Rezultati izbora op�inskog na�elnika Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

Rezultati izbora �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad provedenih 16. svibnja 2021.

 
Izbori 30.04.2021.

pravovaljane kandidacijske liste za izbor �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor �lanova Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor op�inskog na�elnika Op�ine Skrad

 
Oglas 23.04.2021.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - voditelj projekta "Za�eli za Skrad"

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - projektni asistent projekta Za�eli za Skrad

 
Obavijest 13.04.2021.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2021.g.

 
Oglas 8.04.2021.

Oglas za prijam u slu�bu na radno mjesto: Vi�i stru�ni suradnik � voditelj projekta "Za�eli za Skrad"

Upute i obavijesti kandidatima

 
Oglas 8.04.2021.

Oglas za prijam u slu�bu na radno mjesto: Vi�i stru�ni suradnik � projektni asistent projekta "Za�eli za Skrad"

Upute i obavijesti kandidatima

 
Obavijest 2.04.2021.

Javni poziv za potpore TOP doga�anjima u Gorskom kotaru u 2021. godini

 
Saziv za sjednicu 12.03.2021.

Saziv za 24. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad - �etvrtak 18. o�ujka 2021. godine s po�etkom u 18,00 sati

 
Natje�aj 2.02.2021.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac JP21-OP

- Obrazac JP21-PROR

- Obrazac JP21-IP

- Obrazac JP21-DVOFIN

 
Obavijest 25.01.2021.

Godi�nji plan natje�aja

 
Obavijest 20.01.2021.

Izvje��e o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

 
Natje�aj 13.01.2021.

Natje�aj za imenovanje direktora/direktorice Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

 
Obavijest 30.12.2020.

Pomo� unesre�enima uslijed razornog potresa na podru�ju Sisa�ko-moslava�ke �upanije

 
Obavijest 28.12.2020.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

 
Saziv za sjednicu 28.12.2020.

Saziv za 23. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 12.11.2020.

Pomo� za novoro�enu djecuu

 
Obavijest 2.11.2020.

Prijedlog plana za drugu ponovljenu javnu raspravu

Izvje��e o ponovljenoj javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

 
Oglas 29.10.2020.

Oglas javne rasprave PPUOS - ponovljena II. javna rasprava

 
Natje�aj 22.10.2020.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Obavijest 28.09.2020.

Izvje��e o javnoj raspravi II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Obavijest o ponovljenoj javnoj raspravi prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog plana za ponovljenu javnu raspravu

 
Saziv za sjednicu 28.09.2020.

Saziv za 22. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 22.09.2020.

Obavijest o odr�avanju predavanja o projektu zamjene azbestnih krovova i fasada

Obrazac za prijavu vlasnika/korisnika gra�evina u kojima se nalazi azbest na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 18.09.2020.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2020.g

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2020.g.

 
Obavijest 11.09.2020.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole za �k.god. 2020./2021.

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 21.08.2020.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure�enja Op�ine Skrad

Prijedlog II. izmjena i dopuna PPU Op�ine Skrad

 
Obavijest 21.08.2020.

Najava - Pse�i kutak - Aktivnost KRAS-a na Ljetnom licu Platka

Plakat

 
Program 31.07.2020.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2020. godine

 
Natje�aj 9.07.2020.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice

 
Saziv za sjednicu 29.06.2020.

Saziv za 21. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 5.06.2020.

Obavijest o zaprimanju prijava za popisiva�e poljoprivrede.

 
Obavijest 29.05.2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nu�nim mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjeni Odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o izmjenama Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

 
Javni poziv 22.05.2020.

- Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada

 
Natje�aj 18.05.2020.

- Natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

- Privola za obradu osobnih podataka

 
Obavijest 16.05.2020.

Raspored �upanijskog bibliobusa za svibanj i lipanj

 
Obavijest 12.05.2020.

Gradsko dru�tvo Crvenog kri�a Delnice organizira humanitarnu akciju �Va� dar za pravu stvar� kojom se prikupljaju prehrambeni artikli i higijenske potrep�tine za na�e ugro�ene gra�ane.

Prikupljanje priloga odr�avati �e se od 08. � 22. svibnja 2020. godine u svim trgovinama �Valentin� i trgovini IVA & TEO u Ravnoj Gori.

Gra�ani donacije mogu dostaviti i u ured GDCK Delnice radnim danom od 09:00 do 12:00 sati.

 
Obavijest 12.05.2020.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

 
Obavijest 5.05.2020.

Odluka o na�inu kori�tenja dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta te na�inu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

 
Obavijest 5.05.2020.

Raspored odvoza glomaznog otpada � Svibanj � Lipanj 2020.

 
Obavijest 4.05.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o nu�nim mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja za vrijeme trajanja progla�ene epidemije bolesti COVID-19

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju cijele Primorsko-goranske �upanije

 
Obavijest 21.04.2020.

Izmjena odluke o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Izmjena odluke o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Izmjena odluke o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

 
Obavijest 20.04.2020.

Odluka o ukidanju nu�ne mjere zabrane napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka na podru�ju PG�

 
Obavijest 16.04.2020.

OBAVIJEST LRA �Pins� d.o.o. Skrad - Mjere HAMAG-BICRO-a za pomo� mikro, malim i srednjim poduzetnicima uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom

 
Obavijest 24.03.2020.

Obavijest o izdavanju propusnica

 
Obavijest 23.03.2020.

Odluka o zabrani napu�tanja mjesta prebivali�ta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Odluka o mjeri obustava rada tr�nica i svih objekata u sastavu tr�nica u kojima se obavljaju druge djelatnosti

Odluka o op�im i specifi�nim mjerama za�tite koje obavezno provode pru�atelje usluge taxi prijevoza

Odluka o radnom vremenu trgovina

 
Obavijest 21.03.2020.

Odluka o na�inu odr�avanja pogreba i posljednjih ispra�aja

Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i �ivotnog partnerstva

Odluka o stavljanju izvan uporabe dje�jih igrali�ta i otvorenih sportskih igrali�ta

Odluka o mjerama ograni�avanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa

Odluka o mjeri strogog ograni�avanja zadr�avanja na ulicama i drugim javnim mjestima

 
Obavijest 20.03.2020.

Odluka vezana uz prevenciju �irenja virusa COVID-19 na podru�ju Op�ine Skrad

 
Obavijest 20.03.2020.

Obavijest o info telefonima

 
Obavijest 19.03.2020.

Obavijest gra�anima

Odluka o mjerama ograni�avanja dru�tvenih okupljanja, rada u trgovini, uslu�nih djelatnosti i odr�avanja sportskih i kulturnih doga�anja

Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko grani�nih prijelaza Republike Hrvatske

 
Poziv 16.03.2020.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje novaka u vojnu evidenciju u 2020.g.

 
Saziv za sjednicu 6.03.2020.

Saziv za 20. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Natje�aj 27.02.2020.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 7.02.2020.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2020.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP20-OP)

- Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP20-PROR)

- Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP20-IP)

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP20-DVOFIN)

 
Poziv 19.08.2019.

Poziv dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima zajam�ene minimalne naknade za uklju�ivanje u besplatne programa obrazovanja temeljem projekta "ZNANJEM DO POSLA"

 
Javni poziv 29.01.2020.

Javni poziv - izmjera

 
Obavijest 17.01.2020.

Godi�nji plan raspisivanja natje�aja za 2020.godinu

 
Obavijest 23.12.2019.

Obavijest Zavoda za vje�ta�enje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo�ljavanje osoba s invaliditetom o raspisanim javnim natje�ajima

 
Saziv za sjednicu 24.12.2019.

Saziv za 19. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Obavijest 4.12.2019.

Obavijest - pomo� za novoro�enu djecu

 
Poziv 19.08.2019.

Poziv dugotrajno nezaposlenim osobama i korisnicima zajam�ene minimalne naknade za uklju�ivanje u besplatne programa obrazovanja temeljem projekta "ZNANJEM DO POSLA"

 
Poziv 27.11.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata u postupku oglasa za prijam u slu�bu na radno mjesto voditelj projekta "�ene za zajednicu"

 
Natje�aj 25.11.2019.

Prijedlog lista kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2019./2020.

 
Saziv za sjednicu 13.11.2019.

Saziv za 18. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Oglas 6.11.2019.

Oglas - voditelj projekta ��ene za zajednicu� (upute i obavijesti kanidatima)

 
Natje�aj 22.10.2019.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Poziv 9.10.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Oglas 23.09.2019.

Oglas za prijam u slu�bu - savjetnik za ra�unovodstvo i financije i Upute i obavijesti kandidatima

 
Obavijest 16.09.2019.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

Suglasnost za obradu osobnih podataka

 
Saziv za sjednicu 11.09.2019.

Saziv za 17. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Javni poziv 31.07.2019.

Javni poziv za evidentiranje dijela nerazvrstanih cesta

 
Program 30.07.2019.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2019. godine

 
Saziv za sjednicu 4.07.2019.

Saziv za 15. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Javni poziv 17.06.2019.

Javni poziv za evidentiranje dijela nerazvrstane ceste Ulica Ivana Gorana Kova�i�a

 
Javni poziv 17.06.2019.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o prvim izmjenama i dopunama odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o prvim izmjenama i dopunama Odluke o na�inu pru�anja javne usluge prikupljanja mije�anog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 6.06.2019.

Obavijest o odr�avanju besplatne radionice za poduzetnike na temu "Marketing i IKT u praksi za male i srednje poduzetnike."

 
Saziv za sjednicu 29.05.2019.

Saziv za 14. sjednicu Op�inskog vije�a Op�ine Skrad

 
Natje�aj 29.05.2019.

Odluku o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2019.g.

 
Natje�aj 28.05.2019.

Pregled razultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2019.g.

 
Javni poziv 23.05.2019.

Javni poziv za evidentiranje nerazvrstane ceste naziva "Ulica Vladimira Nazora" u k.o. Divjake

 
Obavijest 23.05.2019.

Obavijest studentima

 
Javni poziv 17.05.2019.

Javni poziv za prijedlog dodjele nagrada Op�ine Skrad

 
Obavijest 26.04.2019.

Obavijest o radovima

 
Obavijest 19.03.2019.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje novaka u vojnu evidenciju u 2019.g.

 
Natje�aj 28.02.2019.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2019.god.

Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP19-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP19-PROR)

Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP19-IP)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP19-DVOFIN)

Upute za prijavitelje

 
Godi�nji plan 27.02.2019.

Godi�nji plan raspisivanja natje�aja u 2019. godini

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad i Zahtjev za davanje u najam stana

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za voditelja knji�nice

 
Javni poziv 24.01.2019.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o pau�alnom oporezivanju kreveta i smje�tajnih jedinica na podru�ju Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o komunalnom doprinosu Op�ine Skrad i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Obavijest 24.01.2019.

Sterilizacija ma�aka uz 50% popusta

 
Javni poziv 27.12.2018.

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Druga izmjena i dopuna Prora�una za 2018. godinu

Izvje��e o provedenom savjetovanju - Prora�un Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o dono�enju prora�una Op�ine Skrad za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i pripadaju�i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Javni poziv 21.12.2018.

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Odluke o drugoj izmjeni i dopuni prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javno��u

 
Natje�aj 3.12.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 23.11.2018.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih socijalnih stipendija za �kolsku godinu 2018./2019.

 
Obavijest 9.11.2018.

Obavijest za sve roditelje djece ro�ene u 2018. godini koja imaju prijavljeno prebivali�te na podru�ju Op�ine Skrad o ostvarenju prava na jednokratnu nov�anu pomo�

 
Natje�aj 15.10.2018.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Obavijest 3.09.2018.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Program proslave 8.08.2018.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2018. godine

 
Javni poziv 29.05.2018.

Javni poziv za prijedlog dodjele nagrada Op�ine Skrad

 
Odluka 28.05.2018.

Odluka o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2018. godini

 
Natje�aj 24.05.2018.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

 
Izvje��e 21.05.2018.

izvje��e o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javno��u o Nacrtu prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Objava 18.05.2018.

Projekt: Rural Business Hub - Besplatno savjetovanje i izrada prijavne dokumentacije u PINS-u

 
Natje�aj 24.04.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 20.04.2018.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javno��u u postupku dono�enja Plana gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018. - 2023. godine

- Obrazac a sudjelovanje u postupku

- Nacrt prijedloga Plana Gospodarenja otpadom Op�ine Skrad za razdoblje 2018.-2023. godine

 
Obavijest 20.03.2018.

Poziv Ministarstva obrane za uvo�enje u vojnu evidenciju

 
Natje�aj 27.02.2018.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

- Obrazac JP18-DVOFIN

- Obrazac JP18-IP

- Obrazac JP18-OP

- Obrazac JP18-PROR

- Upute za prijavitelje

 
Obavijest 22.01.2018.

Godi�nji plan natje�aja

 
Obavijest 14.12.2017.

Obavijest progla�enju elementarne nepogode

Obrazac prijave �tete

 
Objava 5.12.2017.

Op�ina Skrad dobila je pohvalu za uspje�no provedenu naj akciju �Igrajmo se� od Sredi�njeg koordinacijskog odbora akcije gradova i op�ina � prijatelj djece.

 
Obavijest 22.11.2017.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 10.11.2017.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2017./2018.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2017./2018.

 
Obavijest 31.10.2017.

Obavijest o prestanku obveze prikupljanja podataka o poreznom obvezniku i nekretnini

 
Objava 31.10.2017.

Lista prioriteta za dodjelu u najam stana u Skradu, Gornja Dobra 6

 
Javni poziv 16.10.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Natje�aj 13.10.2017.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku godinu 2017./2018.

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2017./2018. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Javni poziv 2.10.2017.

Javni poziv - izmjera, obilje�avanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14m k.o. Divjake

 
Natje�aj 25.09.2017.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Obrazac - Zahtjev za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni poziv 20.09.2017.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijavnice

Obrazac popis predlagatelja-neformalna skupina

 
Obavijest 5.09.2017.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza

 
Obavijest 1.08.2017.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2017. godine

 
Javni poziv 3.07.2017.

Informiranje i savjetovanje s javno��u i zainteresiranom javno��u u postupku izrade izmjena i dopuna Strategije razvoja Op�ine Skrad 2015-2020

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 28.06.2017.

Javni poziv � izmjera, obilje�avanje i ucrtavanje nerazvrstane ceste GI25 u dijelu ulice J. Bla�evi�a Bla�a, Skrad, k.o. Divjake

 
Odluka 26.06.2017.

Odluka o zapo�injanju postupka ocjene o potrebi strate�ke procjene utjecaja izmjena i dopuna Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje od 2015. � 2020.

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Odluke o lokalnim porezima Op�ine Skrad

Odluka

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 14.06.2017.

Savjetovanje sa zainteresiranom javno��u za nacrt prijedloga Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik

Savjetovanje

Obrazac

 
Javni poziv 12.06.2017.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada

 
Poziv 6.06.2017.

Poziv mje�tanima za ispunjavanje ankete u okviru izrade Akcijskog plana energetski odr�ivog razvitka Op�ine Skrad

 
Lokalni izbori 27.04.2017.

 
Javni poziv 9.03.2017.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijavnice

 
Obavijest 27.02.2017.

Dana 29.03.2017. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova.

Prijenosni �alter nalaziti �e se u zgradi Op�ine Skrad, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 10,00 do 12,00 sati.

 
Javni natje�aj 21.02.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Natje�aj 9.02.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto referent � komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

 
Javni natje�aj 24.01.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Javni natje�aj 5.01.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto - pro�elnik Jedinstvenog upravnog odjela Op�ine Skrad

 
Obavijest 14.11.2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija

 
Javni poziv 29.11.2016.

Javni poziv za podno�enje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske �upanije u 2016. godini

 
Obavijest 16.11.2016.

Obavijest o pomo�i za novoro�enu djecu

 
Obavijest 8.11.2016.

Obavijest o dolasku Predsjednice Republike 10. studenog 2016. godine u Skrad

 
Javni poziv 26.10.2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Javni poziv 12.10.2016.

Poziv za prijavu �tete od elementarne nepogode

Obrazac EN-P za prijavu �tete od elementarne nepogode

 
Javni natje�aj 30.09.2016.

Javni natje�aj natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2017.g. i pripadaju�u dokumentaciju

a) Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP17-OP)

b) Obrazac osnovnih podataka o programu (JP17-PR)

c) Obrazac prora�una projekta /programa (JP17-FIN)

d) Izjava o partnerstvu

 
Natje�aj 30.09.2016.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

 
Javni poziv 15.09.2016.

Javni poziv za isticanje kandidature za
�lanove savjeta mladih Op�ine Skrad

 
Obavijest 15.09.2016.

Obavijest o sakupljanju krupnog otpada

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest o prijevoz do bira�kog mjesta (vije�nica Op�ine Skrad) i natrag

 
Obavijest 5.09.2016.

Obavijest za sufinanciranje prijevoza u�enicima srednje �kole

 
Javni poziv 5.09.2016.

Javni poziv za ostvarivanje poticajnih mjera mikro i malih subjekata za razvoj malog gospodarstva u 2016. godini

 
Obavijest 8.08.2016.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2016. godine

 
Javni poziv 13.07.2016.

Javni poziv o zapo�injanju s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Skrad � Zeleni vir od �upanijske ceste 58102 prema Zelenom viru do granice k.o. Brod na Kupi.

 
Obavijest 15.06.2016.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

Prijedlog Strategije razvoja Op�ine Skrad za razdoblje 2015.-2020. godine

 
Javni poziv 6.06.2016.

Javni poziv za isticanje kandidature za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

Obrazac prijedloga kandidata za �lanove Savjeta mladih Op�ine Skrad

 
Javni poziv 6.06.2016.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad u 2016.g.

 
Natje�aj 25.04.2016.

N A T J E � A J za davanje u zakup Izletni�kog doma u Zelenom viru

 
Obavijest 18.04.2016.

Obavje�tavamo Vas da �e se u periodu od 18.04.2016.- 20.05.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad vr�iti anketiranje stanovnika za potrebe projekta e-�upanija

 
Te�aj 11.04.2016.

Te�aj izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida [detaljnije...]

 
Obavijest 11.04.2016.

Dana 20.04.2016. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u zgradi Op�ine Skrad, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 12,00 sati. [detaljnije...]

 
Obavijest 30.11.2015.

Obavijest o odr�avanju radionica u svrhu izrade LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a GORSKI KOTAR

 
Natje�aj 13.01.2016.

Natje�aj za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Obavijest 30.11.2015.

Obavijest roditeljima djece ro�ene u 2015.g.

 
Javni poziv 18.11.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Javni poziv 13.11.2015.

Javni poziv za podno�enje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske �upanije

Odluka o javnim priznanjima

 
Obavijest 10.11.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2015./2016.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2015./2016.

 
Izbori 16.10.2015.

Objava bira�ima

Obavijest bira�ima na podru�ju Primorsko-goranske �upanije

 
Obavijest 16.10.2015.

Obavijest Gradskog dru�tva Crvenog kri�a Delnice o akciji �Solidarnost na djelu�

 
Natje�aj 6.10.2015.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

 
Javni natje�aj 2.10.2015.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2016. godinu i pripadaju�u dokumentaciju:

obrazac - Osnovni podaci o programu (JP16-PR)

obrazac - Osnovni podaci o udruzi (JP16-OP)

obrazac prora�una programa udruge/druge pravne osobe za 2016.g.

obrazac - Izjava o partnerstvu.

 
Obavijest 11.09.2015.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza u�enicima srednjih �kola za �k.god. 2015/2016.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje prijevoza

 
Izvje��e 4.09.2015.

Polugodi�nje izvje��e o radu Op�inskog na�elnika Op�ine Skrad za razdoblje 01.07.-31.12.2014.g.

 
Obavijest 17.08.2015.

Obavijest o odr�avanju okruglog stola na temu �Dje�je igrali�te � mjesto za igru ili problem Skrada�

 
Obavijest 10.08.2015.

Program proslave Dana op�ine Skrad 2015.g.

 
Javni poziv 29.05.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad

 
Natje�aj 22.05.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane u Skradu

 
Obavijest 14.05.2015.

Obavijest o odr�avanju stru�nog predavanja koje �e se odr�ati 19. svibnja 2015. godine s po�etkom u 17:00 sati u SPC Goranka, Ravna Gora. [detaljnije...]

 
Obavijest 15.04.2015.

Dana 24.04.2015. godine na podru�ju Op�ine Skrad raditi �e prijenosni �alter s opremom za obavljanje upravnih poslova. Prijenosni �alter nalaziti �e se u prostorijama op�ine SKRAD, na adresi Josipa Bla�evi�a Bla�a 8, a uredovati �e u vremenu u od 09,00 do 14,00 sati. [detaljnije...]

 
Natje�aj 1.04.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 4.03.2015.

Obavijest o odr�avanju informativne radionice predstavljanja PODUZETNI�KOG IMPULSA ZA 2015.g.

 
Poziv 16.02.2015.

POZIV NA RADIONICU �7 KORAKA DO KREDITA� I PREDSTAVLJANJE NOVIH MJERA KREDITIRANJA HBOR - a, s naglaskom na kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja i poljoprivrede.

Poziv

Prijavnica

 
Obavijest 22.01.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih stipendija za �k.god. 2014/2015.

 
Ponovljeni natje�aj 7.01.2015.

PONOVLJENI NATJE�AJ za dodjelu u�eni�kih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Obavijest bira�ima 30.12.2014.

Bira�i se do srijede 31. prosinca 2014. moraju javiti nadle�nom uredu, ukoliko �e na dan 2. kruga izbora biti izvan mjesta svog prebivali�ta. [detaljnije...]

 
Objava bira�ima 1.12.2014.

Bira�i s podru�ja Op�ine Skrad mogu izvr�iti uvid u registar bira�a u Mati�nom uredu Delnice, Trg 138. brigade HV 4, te dobiti informacije na broj telefona 051/354-637 od 7,30 do 14,30 sati ili putem elektroni�ke po�te: e-mail adresa: mu.delnice@udu-pgz.hr . [detaljnije...]

 
Javni poziv 28.11.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu izmjene glavnog projekta izgradnje poduzetni�kog inkubatora u Skradu.

PDF dokument

 
Javni poziv 28.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

PDF dokument

 
Javni poziv 14.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti odr�avanja javne rasvjete na podru�ju Op�ine Skrad

PDF dokument

 
Obavijest 13.11.2014.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2014/2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �k.god. 2014/2015.

 
Obavijest 12.11.2014.

Obavijest roditeljima za djecu ro�enu u 2014.g.

 
Javni natje�aj 12.11.2014.

Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani javni natje�aj �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natje�aj 10.11.2014.

- Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru
korisnika sufinanciranja Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natje�aj 31.10.2014.

- Neslu�bena bodovna lista natje�aja za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 
Natje�aj 15.10.2014.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Obavijest 9.09.2014.

Obavijest o sufinanciranju prijevoza u�enicima srednjih �kola

Zahtjev za sufinanciranje prijevoza, koji je sastavni dio Obavijesti

 
Javni natje�aj 12.08.2014.

Javni natje�aj za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

 
Natje�aj 11.08.2014.

N A T J E � A J za davanje u zakup poslovnog prostora, predmet zakupa je poslovni prostor - DOM U ROGIMA

 
Program 4.08.2014.

Program proslave Dana Op�ine Skrad 2014.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrade za 2014.g.

 
Izvje��e 4.08.2014.

Izvje��e o radu Op�inskog na�elnika za period 01.07.-31.12.2013.g.

 
Odluka 4.08.2014.

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti odr�avanja groblja i prijevoza pokojnika na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Javni natje�aj 31.07.2014.

Javni natje�aj za prikupljanje ponuda fizi�kih osoba za subvencioniranje projekata poticanja kori�tenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku�ama �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]

 
Dokumenti 24.06.2014.
 
Slu�bene novine OS, broj 01/2014, 02. lipnja 2014.
Odluka o prvoj izmjeni i dopuni prora�una op�ine skrad za 2014. godinu
Godi�nji izvje�taj o izvr�enju prora�una op�ine skrad za 2013. godinu
 
Javni poziv 2.06.2014.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada PDF [114kb]

 
Javni natje�aj 27.05.2014.

Javni natje�aj za prodaju stanova u zgradama ambulanti u Mrkoplju, Skradu i Lokvama PDF [114kb]

 
Natje�aj 16.04.2014.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad. PDF [115kb]

 
 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske