Naslovnica
Dokumenti Op�ine
Op�inska uprava
Sjednice Op�inskog vije�a
Povijest
Grb Op�ine
Prora�un Op�ine
Op�. Skrad - prijatelj djece
Obavijesti
Izbori
Javna nabava
Natje�aji
Tablica za sklopljene
ugovore
Sustav unutarnjih
financijskih kontrola
Financijski izvje�taji
prora�una
Porez na nekretnine
Informiranje
Slu�bene novine
Op�ine Skrad
Komunalna infrastruktura
Korisni linkovi
Za�tita osobnih podataka
EU projekti
Savjetovanje sa
zainteresiranom javno��u
Kontakti
 
 
  
   
 
 
- Odluka o trecim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadaju�om tablicom
- Odluka o drugim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadaju�om tablicom
- Odluka o prvim izmjenama i dopuna Plana nabave za 2023.g. s pripadaju�om tablicom
- Plan nabave za 2023. i pripadaju�a tablica
- Odluka o tre�im izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022.g. i pripadaju�a tablica
- Odluka o drugim izmjenama i dopunama plana nabave za 2022. godinu i pripadaju�a tablica
- Pravilnik o jednostavnoj nabavi
- Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2022. godinu i Plan nabave - I. izmjena i dopuna
- Plan nabave za 2022. godinu i Odluka
- Odluka o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021.g. i Plan nabave - II. izmjena i dopuna
- Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2021.g. i Plan nabave - I. izmjena i dopuna
- Plan nabave za 2021. godinu.
- Odluka o prvim izmjenama i dopunama plana nabave za 2020. godinu
- Plan nabave za 2020. godinu i Odluka
- Plan nabave - II. izmjena i dopuna za 2019.godinu i Odluka
- Plan nabave - I. izmjena i dopuna za 2019.godinu i Odluka
- Plan nabave za 2019.godinu i Odluka
- Obavijest o postojanju sukoba interesa u smislu �lanka 80. Zakona o javnoj nabavi (�Narodne novine�, br. 120/2016).
- Odluku o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018.g.
- Plan nabave za 2018.
- Odluku o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017.
- Plan nabave za 2017.
- Odluka o drugim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.
- Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016.g.
- Plan nabave za 2016.
- Plan nabave za 2015.
- Plan nabave za 2014.
- Plan nabave za 2013.
   
  Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti
  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2017.)
  Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2022.)
 
REGISTRI UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
 
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljuju se sukladno �lanku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13.)
 
- Registar ugovora mo�e se vidjeti na web stranici Oglasnika javne nabave preko poveznice: eojn.nn.hr/Oglasnik/
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.06.2017.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2016.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.06.2016.
- Registar bagatelne nabave za 2015.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2015.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.06.2015.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2014.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 30.06.2014.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 31.12.2013.
- Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na dan 01.05.2013.
- Obavijest sukladno �lanku 13.


 
 

Biciklisti�ke staze Op�ine Skrad
 

Povijest i fotoalbum Op�ine Skrad
 
 

Obavijesti vezane uz koronavirus
 
 

Izbori za Hrvatski
sabor 2020.
 

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske