Javni natjecaj javnih potreba Opcine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

natjecaj za udruge obrazac za ocjenu kvalitete

natjecaj za udruge Popis priloga

natjecaj udruge

Obrazac financijskog izvjestaja provedbe programa ili projekta

Obrazac JP24 DVOFIN

Obrazac JP24 OP

Obrazac JP24-PROR

Obrazac opisnog izvjestaja provedbe programa ili projekta

Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Opci uvjeti uz ugovor udruge

 
Plan natjecaja financiranje neprofitnih organizacija

Plan natjecaja financiranje neprofitnih organizacija

 
Natjecaj za dodjelu ucenickih i studentskih stipendija za skolsku/akademsku 2023./2024. godinu 16.10.2023.

SUGLASNOST za obradu osobnih podataka

Izjava o clanovima zajednickog domacinstva

Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

Natjecaj stipendije

 
Natjecaj za dodjelu socijalnih ucenickih i studentskih stipendija za skolsku/akademsku 2023./2024. godinu 16.10.2023.

SUGLASNOST za obradu osobnih podataka

Izjava o clanovima zajednickog domacinstva

Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

Natjecaj soc. stipendije

 
Javni natjecaj 01.10.2023.

Javni natjecaj za prodaju zemljista po povoljnijim uvjetima

Obrazac zahtjeva

Izjava o koristenju osobnih podataka

 
Javni poziv 29.09.2023.

Javni poziv 23-01 za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

obrazac zahtjeva za a) kupnju stambenog objekta na podrucju OS-poticanje-mlade obitelji

obrazac zahtjeva za b) kupnju građevinskog zemljišta na podrucju OS-poticanje-mlade obitelji

obrazac izjave o vlasništvu stana ili kuce ili gradevinskog zemljišta

obrazac izjave o izvanbračnoj zajednici

obrazac izjave da podnositelj nije u srodstvu s prodavateljem nekretnine

obrazac privole za obradu osobnih podataka

 
Javni natjecaj 9.03.2023.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA

Obavje�tavaju se prijavitelji da u Obrascu opis programa/projekta (JP23-OP) i Obrascu prora�una programa/projekta (JP23-PROR) iznose treba prikazati u eurima iako su stavljene kune, pa molimo da se �kn� precrta i navedu euri ili preuzmu novi obrasci:

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)


Javni natje�aj javnih potreba Op�ine Skrad te programa i projekata koje provode udruge za 2023. godinu

Odluka o raspisivanju Javnog natje�aja za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Popis priloga koji se prila�u uz prijavu na Javni natje�aj za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad, te programa i projekata koje provode udruge za 2023.g.

Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac JP23-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP23-PROR)

Obrazac o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP23-DVOFIN)

Obrazac Ugovora o dodjeli financijskih sredstava programa/projekta u podru�ju ________ iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Op�i uvjet i koji se primjenjuju za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz prora�una Op�ine Skrad za 2023.g.

Obrazac - Opisno izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__. g. (Obrazac OPIS-IZVJ)

Obrazac - Financijsko izvje��e realiziranog programa/projekta u 20__.g. (Obrazac FIN-IZVJ)

Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa projekta prijavljenog za financiranje javnih potreba Op�ine Skrad u 2023.g.

 
Natje�aj 10.01.2023.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2022./2023.

 
Javni poziv 2.01.2023.

Javni poziv za zapo�ljavanje na odre�eno vrijeme u okviru projekta �Za�eli za bolju budu�nost� kodnog broja UP.02.1.1.16.0330, �Za�eli � program zapo�ljavanja �ena � faza III�

Obrazac prijave

 
Javni natje�aj 14.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina - zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

obrazac-ponudbeni list

 
Javni natje�aj 8.11.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad (hotel)

obrazac-ponudbeni list

 
Natje�aj 27.10.2022.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2022./2023. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Natje�aj 20.10.2022.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Javni natje�aj 23.08.2022.

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVO�ENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GORNJEG PARKIRALI�TA (URE�ENJE TRGA):

OTU

Izvedbeni projekt

Glavni projekt

 
Javni natje�aj 29.05.2022.

Javni natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima s obrascima:

1) Zahtjev za kupnju gra�evinskog zemlji�ta na podru�ju N1 Novo naselje po povoljnijim uvjetima

2) Izjava o kori�tenju osobnih podataka.

 
Javni natje�aj 23.03.2022.

Javni natje�aj za imenovanje direktora Lokalne razvojne agencije PINS d.o.o

 
Natje�aj 25.01.2022.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2022.g.

Upute za prijavitelje

Obrazac JP22-OP

Obrazac JP22-PROR

Obrazac JP22-IP

Obrazac JP22-DVOFIN

 
Natje�aj 19.01.2022.

Javni natje�aj za prodaju nekretnina u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Godi�nji plan 30.12.2021.

Godi�nji plan natje�aja za 2021. godinu

 
Natje�aj 30.12.2021.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2021./2022.

 
Natje�aj 25.11.2021.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2021./2022. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Natje�aj 24.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 15.06.2021.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice.

 
Natje�aj 10.06.2021.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Natje�aj 2.02.2021.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2021.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac JP21-OP

- Obrazac JP21-PROR

- Obrazac JP21-IP

- Obrazac JP21-DVOFIN

 
Natje�aj 13.01.2021.

Natje�aj za imenovanje direktora/direktorice Turisti�ke zajednice Gorskog kotara

 
Natje�aj 22.10.2020.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2020./2021. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Natje�aj 9.07.2020.

Natje�aj za vr�enje poslova voditelja knji�nice

 
Natje�aj 18.05.2020.

- Natje�aj za prodaju gra�evinskog zemlji�ta u vlasni�tvu Op�ine Skrad

- Privola za obradu osobnih podataka

 
Natje�aj 27.02.2020.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 7.02.2020.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2020.g.

- Upute za prijavitelje

- Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP20-OP)

- Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP20-PROR)

- Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP20-IP)

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP20-DVOFIN)

 
Poziv 27.11.2019.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata u postupku oglasa za prijam u slu�bu na radno mjesto voditelj projekta "�ene za zajednicu"

 
Natje�aj 25.11.2019.

Prijedlog lista kandidata za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku godinu 2019./2020.

 
Oglas 6.11.2019.

Oglas - voditelj projekta ��ene za zajednicu� (upute i obavijesti kanidatima)

 
Natje�aj 22.10.2019.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2019./2020. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

- Suglasnost za obradu osobnih podataka;

 
Natje�aj 29.05.2019.

Odluku o rasporedu sredstava Prora�una Op�ine Skrad za financiranje javnih potreba u 2019.g.

 
Natje�aj 28.05.2019.

Pregled razultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2019.g.

 
Natje�aj 28.02.2019.

Natje�aj za financiranje javnih potreba iz prora�una Op�ine Skrad za 2019.god.

Obrazac opisa programa/projekta � za prijavu za financiranju iz sredstava Prora�una Op�ine Skrad (Obrazac JP19-OP)

Obrazac prora�una programa/projekta (Obrazac JP19-PROR)

Izjava o partnerstvu (Obrazac � JP19-IP)

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac JP19-DVOFIN)

Upute za prijavitelje

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za davanje u najam stana u vlasni�tvu Op�ine Skrad i Zahtjev za davanje u najam stana

 
Natje�aj 08.02.2019.

Natje�aj za voditelja knji�nice

 
Natje�aj 3.12.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Natje�aj 15.10.2018.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2018./2019. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Natje�aj 24.05.2018.

Pregled rezultata javnog natje�aja za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

 
Natje�aj 24.04.2018.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasni�tvu Op�ine Skrad

 
Natje�aj 27.02.2018.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2018. godinu

- Obrazac JP18-DVOFIN

- Obrazac JP18-IP

- Obrazac JP18-OP

- Obrazac JP18-PROR

- Upute za prijavitelje

 
Obavijest 22.01.2018.

Godi�nji plan natje�aja

 
Javni poziv 16.10.2017.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

 
Natje�aj 13.10.2017.

1) Natje�aj za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku godinu 2017./2018.

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita;

2) Natje�aj za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku/akademsku 2017./2018. godinu

- Izjava o �lanovima zajedni�kog doma�instva

- Izjava da podnositelj zamolbe nije korisnik stipendije ili kredita.

 
Javni poziv 2.10.2017.

Javni poziv - izmjera, obilje�avanje i ucrtavanje nerazvrstanih cesta GI13 i GI14m k.o. Divjake

 
Javni natje�aj 21.02.2017.

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 
Natje�aj 9.02.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto administrativni referent u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto referent � komunalni redar u Jedinstveni upravni odjel Op�ine Skrad

 
Javni natje�aj 5.01.2017.

Upute i obavijesti kandidatima koji podnose prijavu na javni natje�aj za prijam u slu�bu na radno mjesto - pro�elnik Jedinstvenog upravnog odjela Op�ine Skrad

 
Javni poziv 26.10.2016.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Javni natje�aj 30.09.2016.

Javni natje�aj natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2017.g. i pripadaju�u dokumentaciju

a) Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP17-OP)

b) Obrazac osnovnih podataka o programu (JP17-PR)

c) Obrazac prora�una projekta /programa (JP17-FIN)

d) Izjava o partnerstvu

 
Natje�aj 30.09.2016.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2016./2017. godinu

 
Natje�aj 25.04.2016.

N A T J E � A J za davanje u zakup Izletni�kog doma u Zelenom viru

 
Natje�aj 13.01.2016.

Natje�aj za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad

Zahtjev za davanje u najam stanova u vlasni�tvu Op�ine Skrad.

 
Javni poziv 18.11.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad

 
Natje�aj 6.10.2015.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2015./2016. godinu

 
Javni natje�aj 2.10.2015.

Javni natje�aj za financiranje javnih potreba iz Prora�una Op�ine Skrad za 2016. godinu i pripadaju�u dokumentaciju:

obrazac - Osnovni podaci o programu (JP16-PR)

obrazac - Osnovni podaci o udruzi (JP16-OP)

obrazac prora�una programa udruge/druge pravne osobe za 2016.g.

obrazac - Izjava o partnerstvu.

 
Javni poziv 27.06.2015.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih djelatnost temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

 
Javni poziv 29.05.2015.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Op�ine Skrad

 
Natje�aj 22.05.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu kuglane u Skradu

 
Natje�aj 1.04.2015.

Natje�aj za davanje u zakup poslovnog prostora

 
Obavijest 22.01.2015.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu u�eni�kih stipendija za �k.god. 2014/2015.

 
Ponovljeni natje�aj 7.01.2015.

PONOVLJENI NATJE�AJ za dodjelu u�eni�kih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Javni poziv 28.11.2014.

Poziv na dostavu ponuda za izradu izmjene glavnog projekta izgradnje poduzetni�kog inkubatora u Skradu.

PDF dokument

 
Javni poziv 28.11.2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti � zimsko odr�avanje lokalnih cesta na podru�ju Op�ine Skrad.

PDF dokument

 
Javni natje�aj 12.11.2014.

Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru korisnika sufinanciranja za raspisani javni natje�aj �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]

PDF dokument

 
Javni natje�aj 10.11.2014.

- Zaklju�ak o utvr�ivanju bodovne liste i odabiru
korisnika sufinanciranja Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 

 
Javni natje�aj 31.10.2014.

- Neslu�bena bodovna lista natje�aja za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

PDF dokument

 
Natje�aj 15.10.2014.

N A T J E � A J za dodjelu u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

N A T J E � A J za dodjelu socijalnih u�eni�kih i studentskih stipendija za �kolsku 2014./2015. godinu

 
Javni natje�aj 12.08.2014.

Javni natje�aj za provedbu Programa pove�anja energetske u�inkovitosti obiteljskih ku�a [detaljnije...]

 
Natje�aj 11.08.2014.

N A T J E � A J za davanje u zakup poslovnog prostora, predmet zakupa je poslovni prostor - DOM U ROGIMA [detaljnije...]

 
Javni natje�aj 31.07.2014.

Javni natje�aj za prikupljanje ponuda fizi�kih osoba za subvencioniranje projekata poticanja kori�tenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim ku�ama �Zelena energija u mom domu� [detaljnije...]